Kinderen

Kinderen. Bij een scheiding of een breuk in de relatie zullen voorzieningen met betrekking tot de kinderen genomen moeten. De bevoegde rechter is in principe de rechter van het land waar de kinderen het laatste jaar woonachtig zijn geweest. Meestal is dit dezelfde rechter als die de echtscheiding uitspreekt.

Ouderlijke macht en dagelijkse zorg
De ouderlijke macht (patria potestad) blijft ook na een echtscheiding bij beide ouders, maar over de dagelijkse uitoefening van het gezag over de kinderen (guarda y custodia) beslist de rechter. Deze uitoefening van het gezag kan aan beide ouders worden toebedeeld, maar ook aan een van de twee. In dat laatste geval zal voor de andere ouder een omgangsregeling vastgesteld worden.

In toenemende mate wordt de zorg – op verzoek van de echtgenoten – aan beide ouders toegekend. Als de ouders overeenstemming bereiken over de afspraken met betrekking tot de kinderen, moeten deze afspraken worden vastgelegd in een convenant. In dat geval dienen de ouders gezamenlijk hun verzoek bij de rechter in, en zullen de afspraken (in de meeste gevallen) door de rechter worden gevolgd.


Helaas komen ouders er niet altijd zelf uit. In dat geval zal de rechter om een beslissing moeten worden gevraagd. Het is dan cruciaal dat uw belang(en) en die van de kinderen bij de rechter goed voor het voetlicht worden gebracht.

Het belang van de kinderen
Als er minderjarige kinderen in het spel zijn, wordt het Openbaar Ministerie bij de zaak betrokken om over het belang van de kinderen te waken. Kinderen van twaalf jaar en ouder zullen ook zelf gehoord worden. Jongere kinderen kunnen in uitzonderlijke gevallen ook gehoord worden, indien de rechter van mening is dat het kind over voldoende oordeelsvermogen beschikt.

De voorzieningen zijn definitief
Het is van zeer groot belang dat u vanaf een zo vroeg mogelijk stadium goede juridische bijstand krijgt. Eenmaal genomen voorzieningen kunnen naderhand wel worden gewijzigd, maar alleen als de omstandigheden daadwerkelijk en substantieel veranderd zijn. Met goede en tijdige juridische bijstand kunt u voorkomen dat u moet leven met voor u onaanvaardbare voorzieningen.