FAQ

Neem contact opIs partneralimentatie mogelijk?
Partneralimentatie is steeds minder gebruikelijk. In sommige gevallen wordt partneralimentatie nog toegekend aan de echtgenoot (man of vrouw) die economisch slechter af is ten gevolge van de echtscheiding. De meest recente rechtspraak is echter niet eenduidig. Of er recht is of niet op partneralimentatie zal dan ook per geval moeten worden beoordeeld.

Worden de huwelijkse voorwaarden van een in Nederland voltrokken huwelijk in Spanje gerespecteerd?
Ja, in principe wel. De akte waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd moet uiteraard wel (vertaald) overgelegd worden, om het bestaan van deze voorwaarden aan te tonen.

Worden de kinderen door de Spaanse rechter altijd aan de moeder toebedeeld?
Nee. In de praktijk is het echter wel zo dat de kinderen vaak aan de moeder worden toegekend. Dit neemt niet weg dat de vaders net zoveel recht hebben om de dagelijkse zorg over de kinderen te dragen en dit ook aan de rechter vragen. De rechter zal gebaseerd op het welzijn van het kind de keuze moeten maken.
De kinderen blijven in principe wonen in de gezinswoning en zo dus ook de zorgdragende ouder.

Wat is het verschil tussen patria potestad en de custodia compartida?
De patria potestad is de ouderlijke macht. Beide ouders hebben van rechtswege ouderlijke macht. Een scheiding heeft op het bestaan van ouderlijke macht geen invloed. Over belangrijke zaken, zoals de keuze van een school of een medische behandeling bij ziekte, zullen altijd beide ouders moeten beslissen. Ook als de kinderen bij een van de ouders wonen.
De custodia compartida is de gemeenschappelijke uitvoering van het gezag, waarbij het gaat om de dagelijkse zorg over de kinderen. Ouders kiezen steeds vaker voor deze optie en de rechter stemt hier ook vaak mee in, mits het praktisch haalbaar is. Zo zullen ouders dichtbij elkaar moeten wonen en moet de relatie goed genoeg zijn om elkaar met zekere regelmatig onder ogen te kunnen komen.

Wie beslist als de ouders het niet eens kunnen worden over zaken met betrekking tot de kinderen?
Indien zich na de scheiding en ondanks de getroffen voorzieningen nog steeds problemen voordoen, kunnen partijen zich wederom tot de rechter wenden.

Kan ik in Spanje scheiden als we allebei Nederlands zijn en in Nederland getrouwd?
Ja, als partijen in Spanje wonen, zal een Spaanse rechter de scheiding kunnen uitspreken. Deze beschikking kan in Nederland in de Burgerlijke Stand worden ingeschreven.

Kan ik ook aan de Nederlandse rechter vragen om de voorzieningen voor de kinderen als ik in Spanje woon?
Als de partijen en de kinderen in Spanje wonen, is het absoluut raadzaam bij een scheiding of breuk voor terugkeer naar Nederland aan de Spaanse rechter om voorzieningen te vragen, ook al zal in bepaalde gevallen de Nederlandse rechter tevens bevoegd kunnen zijn. Indien u zonder de noodzakelijke voorzieningen te treffen (in Spanje) met de kinderen terugkeert naar Nederland, kan dit zelfs worden beschouwd als kinderontvoering.

Krijg ik bij aangifte van huiselijk geweld automatisch de kinderen toebedeeld?
Nee. Een aangifte alleen is nooit voldoende. Van het huiselijk geweld moet daadwerkelijk bewijs zijn. De rechter kan wel spoedmaatregelen nemen, maar deze zijn nooit definitief. Volledigheidshalve wil ik u er nog op wijzen dat een aangifte tot huiselijk geweld niet kan worden ingetrokken. Is er naast de verklaring van het slachtoffer ander bewijs, dan zal het Openbaar Ministerie – ook als de aanklacht wordt ingetrokken -tot vervolging overgaan.

Wie betaalt de kosten van de juridische procedure?
Aan procederen in Spanje zijn in eerste aanleg geen kosten verbonden. De rechtbank zal dus geen bedrag (zoals griffierecht) in rekening brengen. Wel moeten de kosten van advocaten en procureurs, en eventueel van bewijsmateriaal, betaald worden. Bij echtscheidingen en zaken omtrent de kinderen zal in principe elke partij zijn eigen kosten dragen, ongeacht wie de zaak wint.
Bij andere zaken, waarbij bijvoorbeeld alimentatie wordt gevorderd, of een geschil bestaat over een erfenis, zal in principe de verliezende partij de kosten van de advocaat en procureur van de winnende partij moeten betalen.
Gaat u in beroep, dan zijn er wel kosten aan de procedure zelf verbonden.